m.i.v. 17 november 2006

Art. 1          Leden

Lid van de afdeling Toer kunnen zijn personen welke de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 

Art. 2          Evenementen

De leden hebben, behoudens bepalingen ten aanzien van enig evenement, het recht om aan alle evenementen die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.

 

Art. 3          Contributie

De contributie voor het komende verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld en op de algemene ledenvergadering bekend gemaakt. Binnen 2 maanden na de algemene ledenvergadering moet de contributie zijn voldaan. Zo niet, dan word men niet meer als lid beschouwd.

 

Art. 4          Het bestuur

Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging overeenkomstig de statuten.

 

Art. 5          Passagier

Ieder lid mag een passagier meenemen op elke rit c.q. evenement.

 

Art. 6          Proeftijd

Elke Motorrijder mag maximaal 2x meerijden, voordat hij/zij beslist of hij/zij lid wil worden.

 

Art. 7          Weekenden en barbecue

Aan weekenden en de barbecue mogen alle leden deelnemen met hun partner en eventuele passagier. Hieraan mogen geen niet-leden deelnemen met hun eigen motor.

 

Art. 8          Slotbepaling.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het toerbestuur, zonodig de leden gehoord.